KTM LOGO STICKER WHITE/ORANGE

On transparent vinyl foil. Size 8.4 x 3.4 cm. 100 % Polyethylene.